Data złożenia deklaracji
Sposób złożenia deklaracji
DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ WYPEŁNIA POLA JASNE.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Termin składania:
  • - w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
  • - w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości; dotyczy to również przypadku zmiany danych oraz zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli wobec właściciela nieruchomości została wydana decyzja określająca wysokość tej opłaty (art. 6o ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Miejsce składania: siedziba spółki Ekosystem Sp. z o.o. lub Urząd Miasta Wrocławia
POUCZENIE:
Na podstawie art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informuje się niniejszym, że deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
A. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
 
3. Rok
4. Miesiąc
5. Dzień
 
C. PODATNICY OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(jeżeli podatników jest więcej niż dwóch, dane pozostałych podatników należy podać w załączniku „W”)
? Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. W innych przypadkach podatnikami opłaty są właściciele nieruchomości, przy czym zgodnie z ustawą za właściciela nieruchomości uznaje się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Zgodnie z art. 2 ust. 2a ustawy, jeżeli podmiotów spełniających warunki bycia właścicielem jest więcej niż dwóch, obowiązany do ich wykonania jest jedynie podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty te mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy. W takim przypadku jedynie podmiot wskazany w umowie składa deklarację. W części C w przypadku osób fizycznych podaje się adres miejsca zamieszkania podatnika oraz numer NIP i PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL, podaje się tylko numer NIP. W przypadku jednostek organizacyjnych podaje się adres siedziby oraz numer NIP. Podany w części C adres służył będzie jako adres do doręczeń.
 
D. DANE NIERUCHOMOŚCI
1. nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy ? Zaznaczają właściciele nieruchomości, na których faktycznie zamieszkują mieszkańcy.
2. nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ? Zaznaczają właściciele nieruchomości niezamieszkałych, ale na których występuje jakakolwiek aktywność (gospodarcza, społeczna, publiczna, prywatna) powodująca powstawanie odpadów komunalnych.
3. nieruchomość, na której w części zamieszkują mieszkańcy i na której w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ? Zaznacza się, jeśli nieruchomość łącznie spełnia cechy opisane w objaśnieniach dotyczących kwadratu nr 1 i 2.
4. nieruchomość, w przypadku której w części zamieszkałego lokalu mieszkalnego prowadzona jest obsługa biurowa działalności gospodarczej ? Zaznacza się, jeżeli część zamieszkałego lokalu wykorzystywana jest w celu prowadzenia obsługi biurowej działalności gospodarczej, a działalność gospodarcza nie jest prowadzona w tym lokalu.
5. nieruchomość, na której przestali zamieszkiwać mieszkańcy lub/i przestały powstawać odpady komunalne ? Zaznacza się, jeżeli na danej nieruchomości przestali zamieszkiwać mieszkańcy lub/i przestały powstawać odpady komunalne i jednocześnie nie powstały okoliczności zobowiązujące do uiszczania opłaty. W takim przypadku wypełnia się część A-C, D.2., a w części F wpisuje się cyfrę „0”.
6. nieruchomość, w stosunku do której podmiotem obowiązanym do złożenia deklaracji przestał być podmiot wskazany w części C ? Zaznacza się, jeśli wskazany w poprzedniej deklaracji podatnik przestał być obowiązanym do składania deklaracji w odniesieniu do nieruchomości, której dotyczyła poprzednia złożona przez niego deklaracja. W takim przypadku wypełnia się część A-C i D.2, a w części F wpisuje się cyfrę „0”. Jeżeli obowiązanym do składania deklaracji przestał być jeden z kilku podatników wskazanych w uprzednio złożonej deklaracji, deklarację składa tylko ten podatnik, a w części C podaje tylko swoje dane.
7. nieruchomość zabudowana budynkiem wielolokalowym ? Zaznacza się w przypadku budynków wielolokalowych. W takim przypadku kwadratów nr 1 – 6 nie zaznacza się.
D.2. DANE NIERUCHOMOŚCI
(jeżeli w części D.1. zaznaczono kwadrat nr 7, numery lokali wskazuje się w załączniku „O”, a pozycji nr 30 nie wypełnia się)
28. Ulica
29. Nr nieruchomości
30. Nr lokalu
31. Kod pocztowy
D.3. POWIERZCHNIA LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ LICZBA MIESZKAŃCÓW
(część D.3. wypełnia się, jeżeli w części D.1. zaznaczono kwadrat nr 1, 3 lub 4;
jeżeli w części D.1. zaznaczono kwadrat nr 7, zamiast części D.3. wypełnia się załącznik „O”)
32. Powierzchnia lokalu mieszkalnego
33. Liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość
 
E.1. PODSTAWA USTALENIA OPŁATY (zaznaczyć właściwy kwadrat lub kwadraty):
1. Powierzchnia lokalu mieszkalnego
2. Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość
3. Pojemniki (dotyczy tylko nieruchomości niezamieszkałych lub nieruchomości w części niezamieszkałych)
E.2. SPOSÓB ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. Selektywne zbieranie i odbieranie odpadów
2. Nieselektywne zbieranie i odbieranie odpadów
E.3. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY
E.3.1. Nieruchomość zamieszkała lub nieruchomość w części zamieszkała (należy wypełnić, jeśli w części D.1. zaznaczono kwadrat nr 1, 3 lub 4)
34. Powierzchnia lokalu
 
36. Wysokość opłaty (należy wpisać iloczyn wartości podanych w polach 34 i 35)
zł, gr
37. Liczba mieszkańców
 
39. Wysokość opłaty (należy wpisać iloczyn wartości podanych w polach 37 i 38)
zł, gr
E.3.2. Nieruchomość niezamieszkała lub nieruchomość w części niezamieszkała
(należy wypełnić, jeśli w części D.1. zaznaczono kwadrat nr 2 albo 3)
Pojemność pojemnika przeznaczonego dla nieruchomości Ilość pojemników Ilość odbiorów pojemnika w miesiącu Stawka opłaty Wysokość opłaty
(należy wpisać iloczyn liczb wpisanych w poszczególnych wierszach, tj. iloczyn stawki opłaty oraz liczb określających ilość pojemników oraz ilość odbiorów pojemnika w danym miesiąc)
      , gr , gr
1.
do 0,06m3 włącznie
40. 50. 60. 70.
, ,
2.
powyżej 0,06m3 do 0,08m3 włącznie
41. 51. 61. 71.
, ,
3.
powyżej 0,08m3 do 0,12m3 włącznie
42. 52. 62. 72.
, ,
4.
powyżej 0,12m3 do 0,24m3 włącznie
43. 53. 63. 73.
, ,
5.
powyżej 0,24m3 do 0,36m3 włącznie
44. 54. 64. 74.
, ,
6.
powyżej 0,36m3 do 0,66m3 włącznie
45. 55. 65. 75.
, ,
7.
powyżej 0,66m3 do 1,10m3 włącznie
46. 56. 66. 76.
, ,
8.
powyżej 1,10m3 do 7,00m3 włącznie
47. 57. 67. 77.
, ,
9.
powyżej 7,00m3 do 10,00m3 włącznie
48. 58. 68. 78.
, ,
10.
powyżej 10,00m3 do 16,00m3 włącznie
49. 59. 69. 79.
, ,
11.
Wysokość opłaty (należy wpisać sumę wszystkich kwot wynikających z pól 70-79)
80.
,
 
F. WYSOKOŚĆ NALEŻNEJ OPŁATY
(kwota opłaty obliczona w części E lub kwota obliczona w załączniku „O”)
Wysokość opłaty (należy wpisać ostateczną kwotę należną do zapłaty obliczoną w części E):
- jeżeli w części D.1. zaznaczono kwadrat nr 1 lub 4, należy wpisać kwotę obliczoną w polu 36 albo 39,
- jeżeli w części D.1. zaznaczono kwadrat nr 2, należy wpisać kwotę obliczoną  polu 80,
- jeżeli w części D.1. zaznaczono kwadrat nr 3, należy wpisać sumę kwot obliczonych w polach 36 albo 39 oraz w polu 80,
- jeżeli w części D.1. zaznaczono kwadrat nr 7, należy wpisać sumę kwot dla poszczególnych lokali obliczoną w załączniku „O”.
 
G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
1. Zaznaczyć, jeśli do deklaracji dołączono załącznik „O”
2. Zaznaczyć, jeśli do deklaracji dołączono załącznik „W”
 
H. PODPIS
 
I. ADNOTACJE ORGANU
 
I. PODMIOT OBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
 
II. DANE BUDYNKU
1. Ulica
2. Oznaczenie numerowe budynku
3. Kod pocztowy
4. Liczba lokali
(zaznaczyć właściwy kwadrat)
1. Budynek, w którym znajdują się nie więcej niż 4 lokale mieszkalne
2. Budynek, w którym znajdują się więcej niż 4 lokale mieszkalne
 
III. SPOSÓB ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW (zaznaczyć właściwy kwadrat)
1. Selektywne zbieranie i odbieranie odpadów
2. Nieselektywne zbieranie i odbieranie odpadów
 
IV. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA POSZCZEGÓLNYCH LOKALI
Numer lokalu Podstawa ustalenia wysokości opłaty 2 W przypadku lokali zamieszkałych lub w części zamieszkałych niezależnie od podstawy ustalenia wysokości opłaty należy określić powierzchnię lokalu oraz liczbę mieszkańców. Wysokość opłaty obliczona dla lokalu K/Z/U 3 Literę „K” wpisuje się w wierszach dotyczących tych lokali, co do których nastąpiła korekta. Literę „Z” wpisuje się w wierszach dotyczących tych lokali, co do których nastąpiła zmiana danych wpływających na wysokość opłaty. Literę „U” wpisuje się w wierszach dotyczących tych lokali, co do których ustały okoliczności uzasadniające uiszczanie opłaty.
Powierzchnia lokalu Liczba mieszkańców Pojemniki
Ilość Pojemność Częstotliwość odbioru pojemnika w miesiącu
, X
Suma 4 W tym wierszu należy wpisać sumę wartości podanych w kolumnach „Powierzchnia lokalu”, „Liczba mieszkańców” oraz „Wysokość opłaty obliczona dla lokalu”.       ,    
+ Dodaj lokal + Dodaj 10 lokali
 
V. PODPIS
 
VI. ADNOTACJE ORGANU
 
ZAŁĄCZNIK „W”
WYKAZ PODATNIKÓW OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Projekt i wykonanie strony OUTPUT42